Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Stipt Design

Artikel 1 Definities

 1. Stipt Design is een eenmanszaak die zich bezighoudt met het aanbieden van volledig op maat gemaakte deuren en wanden.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Algemene voorwaarden’ verstaan: de onderhavige Algemene voorwaarden.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Opdrachtgever’ verstaan: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit (hierna: Consument) of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit (hierna: Zakelijke Opdrachtgever) en die gebruikmaakt van de Diensten van Stipt Design en Stipt Design de opdracht geeft de Diensten te verlenen zoals bedoeld in lid 6 van dit Artikel.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Partijen’, en ieder afzonderlijk als ‘Partij’, verstaan: Stipt Design en/of Opdrachtgever.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de tussen Stipt Design en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst, al dan niet gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand waarbij tot het moment van sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, waarbij Stipt Design zich jegens Opdrachtgever verbindt Diensten te verrichten en Opdrachtgever zich verbindt hiervoor een prijs te betalen. De Overeenkomst komt tot stand door een aanbod van Stipt Design en de aanvaarding daarvan door Opdrachtgever, hetgeen nader wordt gespecificeerd in artikel 4.3 van deze Algemene voorwaarden. 
 6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Stipt Design en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde Diensten, onder andere inhoudende de levering en installatie van maatwerk deuren en wanden van gepoedercoat aluminium, en geleverde Producten alsmede alle andere door Stipt Design ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.
 7. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Website van Stipt Design, te raadplegen via www.stiptdeuren.nl.

Artikel 2 Identiteit van Stipt Design

 1. Stipt Design is bij de KvK geregistreerd onder nummer 87377268 en draagt btw-identificatienummer NL004404187B82. Stipt Design is gevestigd aan Smitspol 20D (3861RS) te Nijkerk.
 2. Stipt Design is per e-mail te bereiken via [email protected] of middels de Website www.stiptdeuren.nl en telefonisch op 085 760 3988.

Artikel 3 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Stipt Design en op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten, leveringen, commerciële relaties en overige rechtsverhoudingen tussen Partijen. De Algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Stipt Design overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.
 5. Indien blijkt dat een bepaling of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig zijn, wordt de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden alsmede de gehele Overeenkomst niet aangetast. Partijen zullen zich in een dergelijk geval inspannen de nietige bepaling te vervangen voor een nieuwe, geldige bepaling die zo dicht mogelijk de ongeldige bepaling benadert binnen de strekking van de oorspronkelijke Algemene voorwaarden.

Artikel 4 De Overeenkomst

 1. Alle offertes van Stipt Design zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. Opdrachtgever kan contact opnemen met Stipt Design via e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten.
 3. Stipt Design zal met Opdrachtgever overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een voorlopige offerte opmaken die per brief of per e-mail verstuurd zal worden. Na akkoord op deze voorlopige offerte door Opdrachtgever, waarmee Opdrachtgever akkoord gaat met de kosten voor het inmeten, zal Stipt Design ter plaatse komen inmeten. Op basis van de voorlopige offerte dan wel op basis van een in overleg gewijzigde offerte komt de definitieve Overeenkomst vervolgens automatisch en van rechtswege tot stand, tenzij Opdrachtgever de opdracht annuleert. Bij annulering na het inmeten blijft Opdrachtgever de kosten voor het inmeten verschuldigd, hetgeen nader wordt gespecificeerd in Artikel 9.
 4. Als Stipt Design een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Stipt Design kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Stipt Design, dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Stipt Design deze schriftelijk bevestigt.
 6. Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Stipt Design.

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Stipt Design zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren. 
 2. Stipt Design heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Bij het inschakelen van derden zal Stipt Design de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen. 
 4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Stipt Design aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Stipt Design worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Stipt Design zijn verstrekt, heeft Stipt Design het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Stipt Design zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 6. Nadat Stipt Design ter plaatse is geweest voor het inmeten dienen door Opdrachtgever geen aanpassingen meer te worden gedaan aan de betreffende feitelijke situatie. Eventuele nadelige gevolgen door aanpassingen en/of wijzigingen in de feitelijke situatie na het inmeten door Stipt Design komen voor risico van Opdrachtgever.

Artikel 6 Meer- en minderwerk

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Stipt Design en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van meer- of minderwerk. Stipt Design en Opdrachtgever maken onderling afspraken over de facturering van meer- of minderwerk.
 3. In ieder geval is sprake van meer- en minderwerk indien:
  1. er sprake is van een wijziging van de opdracht;
  2. Stipt Design wegens onvoldoende informatie van Opdrachtgever extra werkzaamheden dient te verrichten;
  3. er naar schatting meer dan 10% van de overeenkomst wordt afgeweken; of
  4. de normale werktijd met meer dan 10% wordt overschreden.
 4. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Dit geldt ook voor het berekenen van minderwerk.
 5. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Stipt Design op en is voor Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 6. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Stipt Design en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen. De Algemene voorwaarden zijn op deze gewijzigde Overeenkomst van toepassing.

Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. Stipt Design is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Stipt Design goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten, mits Stipt Design Opdrachtgever door middel van een schriftelijke aanmaning in gebreke heeft gesteld, waarbij Opdrachtgever een redelijke termijn voor de nakoming van de verplichtingen wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.
 2. Voorts is Stipt Design bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, onder dezelfde voorwaarden als bedoeld in lid 1 van dit Artikel, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat Stipt Design niet de gewenste kwaliteit kan leveren die haar gebruikelijk is, of indien blijkt dat de Overeenkomst wegens zwaarwegende belangen niet voortgezet kan worden, zullen Stipt Design en Opdrachtgever in overleg tot een oplossing proberen te komen en een passende regeling te treffen.
 4. Indien Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt en Opdrachtgever in verzuim is, dan is Stipt Design gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring jegens Opdrachtgever, waarbij Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 8 Herroepingsrecht

 1. Consument heeft in beginsel het recht om een op afstand gesloten Overeenkomst binnen 14 (veertien) dagen kosteloos en zonder opgave van reden te annuleren (Herroepingsrecht). Conform de wettelijke regeling van artikel 6:230p Burgerlijk Wetboek zijn bepaalde goederen, zoals onder andere doch niet uitsluitend, goederen die volgens de specificaties van de Consument zijn vervaardigd, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (sub f lid 1), uitgesloten van het Herroepingsrecht. Derhalve geldt ten aanzien van maatwerk deuren en wanden geen Herroepingsrecht en is het niet mogelijk om deze goederen te retourneren.

Artikel 9 Annulering

 1. Annulering van de Overeenkomst na ondertekening van de definitieve offerte en/of na definitieve (elektronische) opdrachtbevestiging is niet mogelijk, tenzij de productie nog geen aanvang heeft genomen. Nadat de productie is gestart is het aldus niet mogelijk om wijzigingen door te voeren alsmede is het niet meer mogelijk om te annuleren.
 2. Indien Stipt Design reeds ter plaatse is geweest voor het inmeten, maar heeft de productie nog geen aanvang genomen, dan betaalt Opdrachtgever bij annulering enkel de kosten voor het inmeten.
 3. Annulering dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door Stipt Design.
 4. Bij annulering na start van de productie is Stipt Design gerechtigd, mede gelet op het feit dat het gaat om een zaak die specifiek bestemd is voor een bepaald persoon, het gehele overeengekomen bedrag in de offerte in rekening te brengen, of is Stipt Design gerechtigd het aantal bestede uren en/of gemaakte materiaalkosten ten tijde van annulering in rekening te brengen.

Artikel 10 Kosten, honorering en betaling

 1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Tevens is Stipt Design bevoegd reiskosten in rekening te brengen.
 2. Stipt Design heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 3. In de week van de montage ontvangt Opdrachtgever voor de dag van de montage de factuur van Stipt Design. Betaling van de factuur dient te geschieden middels bankoverschrijving, tenzij een andere betaalwijze is overeengekomen. De factuur dient uiterlijk te zijn voldaan op de dag van de montage, tenzij een andere termijn is overeengekomen
 4. Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Stipt Design mede te delen.
 5. Opdrachtgever gaat akkoord met de mogelijkheid van digitale facturering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 6. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 7. Indien Stipt Design besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 10.6 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 11 Oplevering

 1. Stipt Design hanteert in beginsel een levertermijn van 8 (acht) tot 10 (tien) weken na het inmeten, tenzij anders overeengekomen.
 2. Indien Opdrachtgever en Stipt Design een vaste datum van oplevering zijn overeengekomen, dan wordt het werk op deze datum opgeleverd.
 3. Indien Opdrachtgever en Stipt Design een geschatte datum van oplevering zijn overeengekomen, dan wordt het werk rond deze datum opgeleverd.
 4. Het werk is opgeleverd wanneer Stipt Design aan de Opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk gereed is en de Opdrachtgever het werk heeft aanvaard.
 5. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Stipt Design hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Stipt Design dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle goederen geleverd door Stipt Design blijven in het eigendom van Stipt Design, voor zolang deze goederen niet of niet helemaal zijn afbetaald.
 2. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van Stipt Design door zaakvorming of anderszins tenietgaat, behoudt Stipt Design zich het recht een bezitloos pandrecht op een zaak te vestigen, tot zekerheidstelling van al hetgeen Opdrachtgever nog aan Stipt Design verschuldigd is of zal zijn. Opdrachtgever dient dit bezitloze pandrecht op het eerste verzoek van Stipt Design te vestigen.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. Dit Artikel is, behoudens lid 2 en 3, slechts van toepassing op de Zakelijke Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Stipt Design is niet aansprakelijk voor schade indien Opdrachtgever onjuiste of niet-representatieve gegevens heeft verstrekt.
 3. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij maakt naar aanleiding van de dienstverlening van Stipt Design.
 4. Indien Stipt Design voor het uitvoeren van de Overeenkomst afhankelijk is van gegevens van derden, is Stipt Design niet aansprakelijk voor het niet-nakomen van de Overeenkomst indien derden desbetreffende gegevens weigeren te verstrekken. 
 5. Stipt Design is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Stipt Design, verleent Opdrachtgever de bevoegdheid aan Stipt Design om, als een door Stipt Design ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens Opdrachtgever te aanvaarden.
 6. Stipt Design is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 7. Stipt Design is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 14.
 8. Opdrachtgever vrijwaart Stipt Design voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
 9. Indien Stipt Design aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Stipt Design met betrekking tot haar Diensten.
 10. De aansprakelijkheid van Stipt Design is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Stipt Design niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag.
 11. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Stipt Design.
 12. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 14 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Stipt Design, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in Lid 1 bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van (personeel van) Stipt Design zelf of een derde, vertraging van verkeer en openbaar vervoer, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Stipt Design, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide Partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Stipt Design overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten/te declareren uren die Stipt Design heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 15 Garantie

 1. Stipt Design biedt een garantie voor de door haar geleverde zaken tegen materiaal- en fabricagefouten. De garantie houdt in dat Stipt Design de fouten naar haar beste vermogen zal herstellen en indien nodig kosteloos vervangen. Gebreken dienen schriftelijk bij Stipt Design te worden gemeld.
 2. De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, ondeskundig, onzorgvuldig gebruik, gebruik voor andere dan normale doeleinden of van buiten komende oorzaken, waaronder begrepen maar niet uitsluitend brand- of waterschade.
 3. De garantie is eveneens niet van toepassing indien de geleverde zaken door derden zijn gewijzigd of worden onderhouden.
 4. De periode van garantie is 1 (één) jaar vanaf het tijdstip van oplevering, tenzij anders is overeengekomen.
 5. Het in de Algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van Opdrachtgever uit hoofde van de wet.

Artikel 16 Inspecteren van geleverde zaken

 1. Opdrachtgever is gehouden de geleverde zaken op het moment van aflevering, althans binnen een zo kort mogelijke termijn, te inspecteren of te doen inspecteren. Daarbij behoort Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen in de Overeenkomst is bepaald.
 2. Fouten of onjuistheden die bij een eerste inspectie geconstateerd kunnen worden, in acht nemende de eisen van redelijkheid en billijkheid, dienen binnen 14 (veertien) werkdagen na ontvangst van de Diensten schriftelijk aan Stipt Design te worden gemeld.
 3. Overige klachten, waaronder begrepen klachten die niet bij een eerste inspectie geconstateerd konden worden, dienen uiterlijk binnen één maand schriftelijk te worden gemeld bij Stipt Design.

Artikel 17 Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Elk der Partijen garandeert dat alle van de andere Partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De Partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der Partijen als zodanig zijn aangeduid. Stipt Design kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 18 Intellectuele eigendom

 1. Stipt Design behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door Stipt Design geleverde zaken, waaronder begrepen maar niet uitsluitend berekeningen, tekeningen en adviezen, blijven eigendom van Stipt Design en zijn uitsluitend bedoeld om te worden gebruikt door Opdrachtgever in het kader van de Diensten. De hiervoor genoemde gegevens/zaken mogen niet door Opdrachtgever zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Stipt Design worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, geëxploiteerd of ter kennis van derden gebracht. Indien Opdrachtgever zich niet houdt aan deze bepaling is Stipt Design gerechtigd schadevergoeding te vorderen.
 3. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Stipt Design van gegevens. Opdrachtgever zal Stipt Design vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 19 Klachtenregeling

 1. Indien Opdrachtgever een klacht heeft dient Opdrachtgever dit schriftelijk te zenden aan [email protected] of telefonisch te melden via 085 760 3988. De klacht wordt, indien redelijkerwijs mogelijk, 5 (zegge: vijf) werkdagen na ontvangst van de klacht door Stipt Design in behandeling genomen, waarna Opdrachtgever zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie ontvangt.

Artikel 20 Wijzigingsbeding

 1. Stipt Design behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen dan wel aan te vullen. Stipt Design zal Opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte brengen.
 2. De gewijzigde Algemene voorwaarden zijn één maand na bekendmaking aan Opdrachtgever van toepassing op de Overeenkomst.
 3. De Consument heeft de mogelijkheid om de Overeenkomst te ontbinden tot uiterlijk op de dag van inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene voorwaarden indien de wijzigingen tot gevolg hebben dat Stipt Design Diensten levert die wezenlijk anders zijn dan Partijen bij het sluiten van de Overeenkomst met elkaar zijn overeengekomen.

Artikel 21 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen Stipt Design en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Stipt Design en Zakelijke Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Gelderland.
 3. Alle geschillen die tussen Stipt Design en de Consument mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement waar de Consument zijn of haar woonplaats heeft.

 

 

Ga naar home Winkel verder